Vedtægter


Vedtægter for Highland Cattle Danmark

 

§ 1. Navn og hjemsted

1. Highland Cattle Danmark – Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse.


§ 2. Formål

1. Avlsforeningens formål er at fremme avlen med Skotsk Højlandskvæg samt at varetage medlemmernes interesser.


§  3. Medlemmer

1. Avlsforeningen tilbyder følgende former for medlemskab for personer, virksomheder/bedrifter og foreninger, der ejer og/eller har interesse for Skotsk Højlandskvæg:

1.1 Aktivt medlemskab for en person, der ejer Skotsk Højlandskvæg. Et aktivt medlem er valgbart og har stemmeret på en generalforsamling og i den aktuelle, regionale klub

1.2 Aktivt medlemskab for virksomheder/bedrifter, i det medlemskabet er registreret på højst to navngivne personer, udpeget af virksomheden/bedriften, og hvor virksomheden og/eller mindst en af de udpegede personer ejer Skotsk Højlandskvæg, men begge er myndige. De to personer kan være et ægtepar eller samlevende. Begge personer, tilknyttet medlemskabet, er valgbare og har stemmeret på en generalforsamling og i den aktuelle, regionale klub

1.3 Passivt medlemskab for en person, virksomhed, organisation eller forening, der ikke ejer Skotsk Højlandskvæg eller en person i udlandet. Et passivt medlem er ikke valgbart og har ikke stemmeret på en generalforsamling eller i den lokale, regionale klub

1.4 Eventuelt æresmedlem har på en generalforsamling og i den lokale, regionale klub stemmeret og er endvidere valgbar begge steder, hvis vedkommende ejer dyr af Skotsk Højlandskvæg

2. Henvendelse om medlemskab sker skriftligt, herunder accepteres e-mail, til avlsforeningens formand, kasserer eller sekretariat

3. Avlsforeningen bekræfter skriftligt en indmeldelse eller udmeldelse

4. Medlemskab tegnes for kalenderåret. Medlemmer kan kun melde sig ud inden 1. november med virkning fra efterfølgende 31. december

5. Et medlem, der efter to rykkere ikke har betalt sit kontingent, betragtes som udmeldt af avlsforeningen

6. Udmeldte medlemmer har ingen andel i avlsforeningens eventuelle overskud

eller formue og kan ikke gøre krav på avlsforeningens ejendele eller kontante beholdninger

7.  Medlemmer betaler et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen

8. Bestyrelsen kan foretage en begrundet indstilling til generalforsamlingen, om at denne ekskluderer et medlem, der efter bestyrelsens vurdering modarbejder avlsforeningens formål eller arbejde eller ved sin adfærd bringer avlsforeningen eller Skotsk Højlandskvæg i miskredit

9. Stemmeret tildeles kun, når medlemmet det pågældende år har betalt fastsat medlemskontingent

10.Bestyrelsen fastsætter nærmere betingelser for start af et medlemskab samt fastsætter foreningens ydelser til de definerede former for medlemskaber.


§ 4. Ledelse

1. Avlsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen

2. Avlsforeningen ledes af en bestyrelse på syv personer

3.   Avlsforeningens sekretær eller en anden af bestyrelsen udpeget person udarbejder referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

4.   Tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskriver referatet ved   næste fysiske bestyrelsesmøde. Generalforsamlingens dirigent godkender og underskriver referatet af en generalforsamling.


§ 5. Generalforsamling

1.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned

2. Bestyrelsen indkalder skriftligt via brev og/eller e-mail til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen via brev og/eller e-mail vedlægges eventuelle indkomne forslag, foreningens reviderede årsrapport og andre relevante bilag

3.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 31. januar

4.Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4.Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

5.Fastsættelse af kontingenter for næste kalenderår samt fremlæggelse af budget

6.Behandling af indkomne forslag

7.Valg af formand

8.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

9.Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Uddeling af hædersbevisninger

11. Eventuelt.

5. Foreningens aktive medlemmer, herunder bestyrelsen, kan skriftligt indstille kandidater blandt avlsforeningens aktive medlemmer som formand og til bestyrelsen. Kandidaten skal ved sin underskrift eller via e-mail bekræfte sit kandidatur. Indstillingen sendes til avlsforeningens formand eller sekretariat. Samtlige indstillinger, modtaget senest 31. januar, medtages i indkaldelsen til generalforsamlingen, ledsaget af en præsentation af kandidaterne.

Kandidater kan opstilles skriftligt indtil valghandlingens start (valg af formand, henholdsvis valg til bestyrelsen). Kandidatforslag modtaget op til en uge før generalforsamlingens afholdelse, bliver præsenteret på avlsforeningens hjemmeside og/eller via e-mail til alle medlemmer.

Dirigenten bør under selve valghandlingen indhente forslag til kandidater, hvis der mangler kandidater til det antal poster, der skal besættes.

En kandidat, der ikke har været præsenteret på avlsforeningens hjemmeside og via e-mail, skal være til stede på generalforsamlingen for at bekræfte sin kandidatur og for at kunne blive godkendt som kandidat

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ske ved én afstemning og sker skriftligt . Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter flest opnåede stemmer.

7. Ved andre personvalg, jævnfør disse vedtægter (dirigent, stemmetællere og revision), er kandidat/-er med flest stemmer valgt.

8. Øvrige afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om avlsforeningens ophør, træffes ved simpelt flertal, det vil sige mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer.

9.Ved alle skriftlige afstemninger gælder, at blanke og ugyldige stemmer ikke tæller som gyldige stemmer

10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

11.For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man på opfordring kunne dokumentere betalt kontingent for indeværende år

12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt og begrundet forlanger det ved henvendelse til formanden

13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt via brev eller e-mail – inklusive begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling – med mindst 14 dages varsel og afholdes senest seks uger efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og stemmetællere

2.  Indkomne forslag

3.  Eventuelt.

14.Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne personer, der har ydet en særlig indsats for avlsforeningen eller for Skotsk Højlandskvæg, som æresmedlemmer af avlsforeningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 6. Bestyrelsen

1.Bestyrelsen består af syv medlemmer, der er aktive medlemmer af avlsforeningen

2.Generalforsamlingen vælger formanden for et år

3.Generalforsamlingen vælger de øvrige medlemmer for to år, idet tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år

4.Generalforsamlingen vælger tre suppleanter for et år

5.Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og sekretær kan vælges uden for bestyrelsen. Vedkommende behøver ikke være medlem af avlsforeningen

6.Bestyrelsen udpeger de personer, der skal repræsentere avlsforeningen udadtil i udvalg, foreninger og organisationer

7.Avlsforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede, herunder formanden og/eller næstformanden. Hele bestyrelsen skal være tilsagt med tilhørende dagsorden for at et flertal kan træffe beslutninger

9.   Ved alle afstemninger tæller formandens og bestyrelsesmedlemmers stemme ens.


§ 7 Regionale klubber

1.  Avlsforeningen kan inddele Danmark i regionale klubber med et passende antal medlemmer som grundlag

2.  Klubbens ledelse afholder regionale møder/besøg i besætninger/virksomheder for at skabe og vedligeholde et godt socialt sammenhold samt for at formidle faglig viden vedrørende avl med og produktion af Skotsk Højlandskvæg

3.  Hver regional klub afholder årsmøde efter 1. januar og inden udgangen af februar. På årsmødet gør klubledelsen rede for arbejdet i det forløbne år, herunder orienterer om penge-flowet i klubben og dens økonomi. På årsmødet vælger klubbens medlemmer en klubledelse på mindst to medlemmer for 1 år, herunder formand og kasserer.

4.  Kassereren administrerer klubbens økonomi

5. Avlsforeningen kan yde klubberne økonomisk støtte

6. Klubberne skal følge og respektere avlsforeningens generelle politik.


§ 8. Årsrapport og revision

1.Regnskabsåret følger kalenderåret

2.Avlsforeningens kasserer afleverer senest 1. februar det opstillede regnskab til revisor, som inden den 1. marts gennemgår og reviderer regnskabet samt udarbejder årsrapporten, herunder påfører den reviderede årsrapport sine bemærkninger

3.Kassereren og bestyrelsen underskriver den reviderede årsrapport inden generalforsamlingen

4.Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant. Disse behøver ikke være medlemmer af avlsforeningen.


§ 9. Vedtægter

1. En ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling kan ændre avlsforeningens vedtægter

2. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes skriftligt til formanden

3. Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer.


§ 10. Avlsforeningens opløsning

1.Beslutning om avlsforeningens opløsning kan ske med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst tre måneders mellemrum

2.Ved avlsforeningens opløsning anvendes avlsforeningens midler til fremme af Skotsk Højlandskvæg efter beslutning på den generalforsamling, som endeligt beslutter at opløse avlsforeningen.Således vedtaget af Highland Cattle Danmark – Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvægs ordinære generalforsamling den 19. marts 2017 i Mesinge.


 

Hent vedtægterne som pdf